Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městys Zlonice

2. Důvod a způsob založení

Městys Zlonice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Městys spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městys Zlonice
  Náměstí Pod Lipami 29
  273 71 Zlonice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městys Zlonice
  Náměstí Pod Lipami 29
  273 71 Zlonice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 312 591 101
  mobilní telefon: +420 724 111 125

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zlonice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městys Zlonice
  Náměstí Pod Lipami 29
  273 71 Zlonice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  4.8 Další elektronické adresy

  o.zlonice@email.cz
  starosta@zlonice.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  2npb7ae

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0388160309/0800

Variabilní symboly pro platby

 • Poplatek za odpady: číslo popisné + rok
 • Poplatek za psy: číslo popisné + rok

6. IČO

00235172

7. DIČ

CZ00235172, městys je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

portal.gov.cz/portal/obcan/situace
www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Další povinně zveřejňované informace

18.1 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

V roce 2021 bylo Městysu Zlonice event. Úřadu městyse Zlonice doručeno ve smyslu zákona 6 žádosti o poskytnutí informací. Žadatelům bylo na žádost písemně odpovězeno ve stanovené lhůtě.
Úřad městyse Zlonice nevydal v roce 2021 žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona k žádostem o informace. V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

18.2 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy

18.3 Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Městysu Zlonice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků.
 • Evidenci daní a poplatků.
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů.)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Personální a mzdovou agendu.
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny.

18.4 Informace o obecním informačním systému

Informační systém Městysu Zlonice je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 2x MS Windows XP 1x MS Windows Vista a 3x kancelářským systémem MS Office 2007.
Přehled aplikačního software užívaného v rámci Městysu Zlonice:

 • Fénix, Ekonomický systém
 • KEO, Evidence obyvatel
 • IPO, Redakční systém pro www

Prohlášení

Úřad městyse Zlonice nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

18.5 Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu Městysu Zlonice je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry Zlonic ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

 • Kompletní informace o územním plánu naleznete zde.

Územní plán - městys Zlonice.zip