Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Jízda historickým motoráčkem do Straškova a zpět
26
27 28 29 30
Kurz základů výroby korálkových šperků
Dvořákův festival - koncert v Památníku A.D.
31 1 2
Muzikál Bídníci - zájezd
Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace - staré

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve zněnívyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 1. podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o Městysu Zlonice (body 1-17),
 2. podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),
 3. podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona
 (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

01. Oficiální název

Městys Zlonice

02. Důvod a způsob založení

Městys v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

03. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je patnáctičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je úřad městyse. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům úřadu městyse. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Úřad městyse není dělen na úseky činností. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.      

Organizační složky obce:

 • Obecní knihovna Zlonice
 • MŠ - "Masarykova dětská školka" Zlonice
 • ZŠ - Základní škola Zlonice
 • Sbor dobrovolných hasičů Zlonice

04. Kontaktní spojení

 

04.1. Poštovní adresa - sídlo

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice

04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice

04.3. Provozní hodiny

Pondělí: 08:00 - 11:00 12:00 - 17:00 úřední den
Úterý: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00  
Středa: 08:00 - 11:00 12:00 - 17:00 úřední den
Čtvrtek: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00  
Pátek: 07:00 - 11:00 12:00 - 13:30  

04.4. Telefonní čísla

04.5. Číslo faxu

+420 312 591 615

04.6. Adresa Internetové stránky

www.zlonice.cz

04.7. Adresa e-podatelny

o.zlonice@email.cz 

04.8. Další elektronické adresy

o.zlonice@email.cz 

05. Bankovní spojení (číslo účtu)

0388160309/0800 (Česká spořitelna)

Variabilní symboly pro platby.

 • Poplatek za odpady: číslo popisné +rok
 • Poplatek za psy: číslo popisné-rok

06. Identifikační číslo (IČ)

00235172

07. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 00235172

08. Dokumenty

 

08.1. Seznam hlavních dokumentů

08.2. Rozpočet

Dokumenty jsou umístěny v Úřední desce v kategorii Rozpočty.

Jsou platné i archivované, které už byly z úřední desky sejmuty. Proto nastavte ve sloupečku Zobrazit hodnotu Vše.

09. Žádat o informace lze:

 • Osobně na Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 312 591 101
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit: o.zlonice@email.cz 
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním na Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71
 • Poštou na adresu Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 • Formulář (DOC 28kB) pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Žádost (DOC 32kB) o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx .
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz .
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Předpisy

 

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městys Zlonice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky

 • Vyhlášky
 • Nařízení
 • Vnitřní předpisy
 • Řády

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neúčtuje Úřad Městysu Zlonice poplatky v případě, že poskytování informací bude provedeno zaměstnanci úřadu obce.

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

 

16.1. Vzory licenčních smluv

Licenční smlouvy (DOC 19 kb)

16.2. Výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad Zlonice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.  

V souladu se zákonem poskytuje Městys Zlonice žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech za rok 2021:

 • Počet podaných žádostí o informace: 6
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Aktuální výroční zpráva za rok 2021 je vyvěšena na úřední desce a bude sejmuta 31.12.2022

Starší výroční zprávy

 • Starší výroční zprávy lze nalézt v záložce úřední deska - ostatní dokumenty - archiv

18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2021 bylo Městysu Zlonice event. Úřadu městyse Zlonice doručeno ve smyslu zákona 6 žádosti o poskytnutí informací. Žadatelům bylo na žádost písemně odpovězeno ve stanovené lhůtě.

Úřad městyse Zlonice nevydal v roce 2021 žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona k žádostem o informace.V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Rejstříky pracoviště CZECH POINT

20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Městysu Zlonice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

21. Informace o obecním informačním systému

Informační systém Městysu Zlonice je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 2x MS Windows XP  1x MS Windows Vista a 3x kancelářským systémem MS Office 2007.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci Městysu Zlonice

 • Fénix, Ekonomický systém
 • KEO, Evidence obyvatel
 • IPO, Redakční systém pro www

Prohlášení
Úřad městyse Zlonice nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

22. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu Městysu Zlonice je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry Zlonic ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.    

 • Kompletní informace o územním plánu naleznete zde...